Kommentar på NRK sitt innlegg fra Instagram

Comment on NRK’s post from Instagram

Les under 🇧🇻 for Norsk.

Les under 🇬🇧 for Engelsk.

🇧🇻
fortsettelse fra min Instagram med hel tekst.
(bilde tatt fra @nrknyheter sitt innlegg)
🇬🇧
continuation from my Instagram with full text. (picture taken from @nrknyheter’s post)

Jeg syns det var på tide at dem endelig skjønte at det kanskje var smart å vaksinere dem fra 18-24 år siden det er jo tross alt vi å dem som er yngre enn oss som skal bringe verden videre å ikke bestemor som sitter på eldresenter og ikke kan få besøk av barnebarna sine som ikke er vaksinerte🙈 jeg selv hadde trodd mer om @erna_solberg enn at hun å dem andre som er med i den avgjørelsen der skal klare å vaksinere dem eldste først å ikke dem unge som skal bringe verden videre og som også er dem som er mest overalt og ved tanke på at de som sitter og avgjør dette også har unger selv vært fall fleste parten av dem så syns jeg at dem burde tenke litt lengere enn til nesa når det kommer til det🙈😅

Å når man er en statsminister for Norges land som @erna_solberg er så syns jeg vært fall det blir ekstremt feil og skulle dra på en hytte tur med fult av folk selv om du har bursdag og nesten alle i Norge har måttet utsette sine bursdager eller bare latt være og feire og når du til og med sier (politiet finner meg jo uansett så jeg får vell bare betale boten når den kommer) altså det er greit at du som statsminister har penger nokk til og betale den jævla bota di, men du er tros alt Norges statsminister og burde hvert fall vise Norge et godt forbilde på hva som er rett og galt og ikke minst i den situasjonen vi alle er i nå så er nettopp dette ekstremt viktig!!! 🤨

Når det kommer til det at @erna_solberg har råd til og betale boten og nærmest bare står og ler av hele greia så tenker jeg bare at det er heilt greit at hun som statsminister har råd til det og syns at det er kjempe fint og tenker at jaja jeg har fått en dyr bot og betale så er jeg ferdig med det, men hun burde vell kanskje tenke mer på det med folk og folkemengde for det er jo bare veldig sært å hånete når hun først står og sier til hele det norske folk at d ikke er lov å møte andre mennesker på grunn av stor smitte fare og bare gir en stor F i det hun akkurat har sakt å dro på hytte tur å festa å koste seg å jeg skulle ønske at hun viste hvor mange som lever under fattigdomsgrensen i Norge blant unge og faktisk pensjonister med vært fall 20% om ikke mer i noen tilfeller og en god del har jort dette før korona pandemien, men flesteparten har måtte gjort dette på grunn av korona og jeg syns det så tydelig ble sakt at NAV skulle hjelpe til med, men både jeg å mange av mine venner og omgangskrets har fått avslag på nødpenger, sosialstønad, barnestønad og generelt alt det som ble sakt at NAV skulle kunne hjelpe til mer med under denne pandemien.

Jeg selv har levd ekstremt trangt i lang tid med uføretrygd på 16.999 etter skatt som det skal rekke til husleia på 7.000 kr å det er det laveste dem fleste kommuner kan tilby når det gjelder i husleie til en kommunal leilighet da min helse ikke kunne bo hvor som helst og internett, tv, strøm, telefon og kommunale avgifter, vaskemidler, baderoms artikler, kollektiv transport til legetimer og butikk, årsavgift for pc på videregående skole, arbeidsklær på skolens verksted samt vernesko, mat og drikke, ortopediske hjelpemidler, katte mat og katte sand for dyr er terapi i hverdagen jeg er avhengig av og dette er noen av de utgiftene jeg hadde og ja det er ikke alle de tingene jeg måtte betale for hver måned, men nevnte dem for og kunne sette ord på hvilke utgifter en ungdom har i videregående alder når man ikke kan bo hjemme eller har foreldre som kan bistå økonomisk og som dere sikkert kan regne ut selv så er det ikke mye igjen til og dra på butikken og skaffe allergen fri mat i mitt tilfelle når nesten så og si all billigmat utenom pasta og ost eller enkelte pizza typer er uten soya og mat budsjettet generelt er mye dyrere enn det egentlig hadde trengt og vært.

Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har det sånn og dette blir absolutt ikke noe enklere i en situasjon der korona pandemien velger og stenge ned alt, men folket som bestemmer det pluss en og del flere folk bare velger og gi en stor F i hele greia og fortsette med sitt løp. og det er nettopp dette jeg mener at @erna_solberg burde blitt mye flinkere på også ve tanke på at hun har barn selv som skal bringe verden videre.

🇬🇧

Oh, when you’re a prime minister for the country of Norway like @erna_solberg is, I think it would be extremely wrong to go on a cabin trip with a lot of people even if it’s your birthday and almost everyone in Norway has had to postpone their birthdays or just don’t celebrate and when you even say (the police will find me anyway so I guess I’ll just have to pay the fine when it comes) so it’s fine that you as Prime Minister have enough money to pay the damn fine, but you are is believed to be Norway’s prime minister and should at least show Norway a good example of what is right and wrong and not least in the situation we are all in now, this is precisely what is extremely important!!! 🤨

When it comes to the fact that @erna_solberg can afford to pay the fine and almost just stands and laughs at the whole thing, I just think that it’s perfectly fine that she, as Prime Minister, can afford it and think it’s really nice and think that haha I got an expensive fine and have to pay it and I’m done with it, but maybe she should think more about it with people and crowds because it’s just very strange to mock when she first stands and tells the entire Norwegian people that d is not allowed to meet other people because of the great danger of infection and only gives a big F in that she has just said to go to a cabin trip to party to enjoy herself and I wish she showed how many people live below the poverty line in Norway among young people and in fact pensioners has had a drop of 20% if not more in some cases and a good number of them managed this before the corona pandemic, but most of them have had to do this because of corona and I think it was so clearly said that NAV should help to with, but both me and many of my friends and about gangskrets has been refused emergency money, social benefits, child benefits and in general everything that was said that NAV should be able to help with more during this pandemic.

I myself have lived extremely tight for a long time with disability benefits of NOK 16,999 after tax, which should be enough for the rent of NOK 7,000, and that is the lowest most municipalities can offer when it comes to rent for a municipal apartment, as my health made it impossible to live where at any time and internet, TV, electricity, telephone and municipal taxes, detergents, bathroom items, public transport to doctor’s appointments and the shop, annual fee for a computer at upper secondary school, work clothes in the school’s workshop as well as safety shoes, food and drink, orthopedic aids, cat food and cat sand for animals is therapy in everyday life I depend on and these are some of the expenses I had and yes it is not all the things I had to pay for every month, but I mentioned them for and could put into words what expenses a young person has in high school age, when you can’t live at home or have parents who can assist financially and which you can probably calculate yourself, there’s not much left to go to the store and get allergen-free food in my spare time elle when almost all cheap food apart from pasta and cheese or certain types of pizza is soy-free and the food budget in general is much more expensive than it really needed to be.

I know I’m not the only one who feels this way and this certainly doesn’t get any easier in a situation where the corona pandemic chooses and shuts down everything, but the people who decide it plus one and a half more people just choose and give a big F in the whole thing and continue with his race. and this is exactly what I think that @erna_solberg should have become much better at, also considering that she has children herself who will bring the world forward.

Men jeg håper at folk har tatt vare på hverandre så godt de selv mener de kan og at pandemien snart kan bli redusert nå også endelig i et forhåpentlig vis bedre og raskere tempo ved tanke på at ungdommene ikke kan holde seg hjemme og slutte og feste og kose seg for en liten stund for sin egen og andre sin skyld.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s