14.uker igjen🤰💙

14 weeks to go 🤰💙

Les under 🇧🇻 for Norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

🇧🇻

Nå på mandag er det faktisk bare 14. uker igjen til termin dato og jeg klarer ennå ikke og skjønne at tiden har gått så fort.🙈😨 tiden fra juni til nå 8 uker før vår første jul sammen har fløyet av gårde og det har skjedd så sykt mye på bare 7. måneder i livet til oss begge 2 når jeg ser tilbake på det så er det nesten rart va vi har både fått til og oppnådd den siste tiden egentlig🙈 for vi begge 2 har vokst med noen erfaringer ingen av oss hadde trodd jeg skulle ende opp med og han skulle bli en del av.

For akkurat 7. måneder siden i dag så ble jeg og Martin sammen og når jeg tenker på den situasjonen jeg var i da så må jeg innrømme at jeg aldri hadde trodd at det skulle bli sånn som vi har det i dag.🙈❤️🥰 jeg skal prøve og forklare en del så kort som mulig, men er sykt mye som har skjedd på kort tid og da også noe som ikke kommer til og bi nevnt med hensyn til andre folk.

Det og ta valget om og flytte ut av Roy etter at han prøvde seg på ei venninne av meg på toppen av det at jeg var møkk lei av måten han var så sjukt tafatt og tiltaks løs hjemme på og hadde skrot opp til øra uten og gidde og ta et ordentlig tak i det selv med en hel del andre ting jeg ikke gidder og nevne nå, men de var hvertfall ganske så mye med han som gjorde at jeg hadde fått nokk fra før og når han da prøver seg på en av mine beste venner sexuelt å toppen av dette igjen så sier det seg selv at jeg flyttet ut fra han🤪

Jeg møtte Martin face to face i januar eller om det var februar når jeg skulle ta Truck kurset på T1. men jeg hadde sett han kjørt Truck forbi vaskeriet der jeg begynte først og jobbe når jeg flyttet til Søndre – Land så det er vell nesten et halvt år eller noe sånt jeg har sett Martin før han viste hvem jeg var og jeg så jo ganske kjapt at han var interessert i meg, men da var jeg ikke interessert i noen type og ville egentlig få meg selv på plass igjen så var også litt derfor jeg ville flytte til Gjøvik istedenfor hov for og starte litt på nytt og finne meg selv litt igjen 🙈

Det ble hvert fall ikke sånn og jeg hadde noen andre og ta meg av som i bunn og grunn etter min mening var 4 forskjellige personer på en gang og aldri var mitt valg at skulle flytte inn hos Roy når jeg enda var sammen med han, men det ble kjempe mye på en gang og lang historie kort så hadde jeg ikke trodd at den leiligheten jeg fikk leid på Gjøvik skulle bare vare i 3. måneder før jeg og hun andre flyttet inn hos Martin og vi bestemte på tross av alt jeg hadde og styre med ovenfor meg selv og hun jeg ikke ante hvordan jeg skulle takle på det tidspunktet midt oppi alt skulle prøve og se hvordan vi fungerte sammen og ble da 29. mars 2022 sammen🙈❤️🥰

Dette merker jeg fort kan bli en kjempelang historie så jeg skal prøve og holde meg så kort som mulig uten og gå for mye inn i detaljer side jeg egentlig som mange av dere vet om liker og dele alt uten filter, men nå må jeg prøve så gått jeg kan og skaffe meg et filter med hensyn til person vert ovenfor andre personer som blir nevnt her🙈😊

Men ja jeg og hun jeg ikke helt vet hvordan jeg skal forklare ble eller var uten og si for mye om henne endte opp med og flytte inn til Martin og det gikk helt fint en stund, men både jeg og Martin måtte ta et valg som gjorde at vi kunne bevare oss og ikke bryte helt sammen verken som parr eller personer siden hun det er snakk om var 4. forskjellige personer på en gang ble alt for mye og måtte da flytte vekk fra oss og tilbake dit hun da bodde før hun flyttet inn hos Roy når jeg bodde med han. 🙈 Eh… ja det var så innvikla og komplisert som det høres ut som🤪

Men når det er nevnt da så hadde jeg da ikke trodd at jeg og Martin skulle være sammen så lenge som nå og vente en liten gutt sammen om 14. uker nå til mandag🙈🥰

Jeg setter hvert fall utrolig stor pris på at Martin er en så god, varm og ikke minst ekstremt tålmodig fyr som så meg som den jeg er gjennom all den dritten jeg egentlig sto midt oppi og jeg kunne heller ikke hvert mer takknemlig for at det er han som blir far til mitt første barn og mine framtidige barn for en framtid med et så varmt og gått menneske som er like spontan rett fremm og ser ting på samme rare måte som meg selv her i livet som er så menneskelig som en kan få det og i alle fall ikke firkantet som en stor del av samfunnet skal ha alle innenfor til tider er helt umulig og klare og tenke seg.

Jeg har som dere har sett og lest ær inne opplevd ekstremt mye til og være 21. år gammel, men jeg har helt erlig ikke følt meg mer hel og på alle måter tørr og være meg som er helt uten filter, glemsk, surrete og nesten alltid klarer og snu de fleste negative ting om til noe positivt ++++++🙈 jeg vet jeg kan være MYE men Martin er 100.% den eneste som har godtatt meg for den jeg er på alle måter.🥰

Jeg gleder meg helt vanvittig mye til og bli foreldre sammen med en så utrolig god fin fyr som det Martin er til vår første lille gutt Alex som er helt sykt at det bare er 14. uker igjen til termin dato og alt kan skje når som helst fra nå til da🥰💙.

🇬🇧

Now on Monday, there are actually only 14 weeks left until the due date and I still can’t realize that time has gone so fast. 🙈😨 the time from June to now 8 weeks before our first Christmas together has flown by and it has happened so sick a lot in just 7 months in the lives of both of us, when I look back on it, it’s almost strange what we’ve both managed and achieved lately really🙈 because we’ve both grown with some experiences, neither of us had thought I would end up with and he would become a part of.

Exactly 7 months ago today, Martin and I got together and when I think about the situation I was in then, I have to admit that I never thought it would turn out the way we are today. 🙈❤️🥰 I will try and explain a part as briefly as possible, but there is a lot that has happened in a short time and then also something that will not even be mentioned with respect to other people.

That and making the choice to move out of Roy after he tried on a friend of mine, on top of that I was sick and tired of the way he was so sickly awkward and reckless at home and had rubbish up to his ears without bothering and get a good handle on it even with a whole lot of other things I don’t bother to mention now, but they were at least quite a lot with him that made me have had enough from before and when he then tries his hand at one of my best friends sexually to the top of this again, it goes without saying that I moved out from him🤪

I met Martin face to face in January or whether it was February when I was going to take the Truck course at T1. but I had seen him driving a truck past the laundry where I first started working when I moved to Søndre – Land, so it must have been almost half a year or something like that that I had seen Martin before he showed me who I was and I saw quite quickly that he was interested in me, but then I wasn’t interested in any type and really wanted to put myself back in place, so that was also a bit why I wanted to move to Gjøvik instead of court and start a bit anew and find myself a bit again 🙈

At least it didn’t turn out that way and I had someone else to take care of who basically in my opinion were 4 different people at once and it was never my choice to move in with Roy when I was still with him, but it was a lot at once and long story short, I didn’t think that the apartment I rented in Gjøvik would only last for 3 months before me and the other moved in with Martin and we decided despite everything I had and manage with above myself and her I had no idea how I was going to cope at that time in the middle of everything should try and see how we worked together and then on 29 March 2022 we got together🙈❤️🥰

I notice this can quickly become a very long story, so I will try and keep it as short as possible without going into too much detail, since I actually, as many of you know, like to share everything without a filter, but now I have to try gone I can get a filter with regard to the person hosted above other people who are mentioned here🙈😊

But yes, me and her, I don’t quite know how to explain, were or were without and said too much about her ended up moving in with Martin and it went perfectly fine for a while, but both Martin and I had to make a choice that made that we could preserve ourselves and not break up completely either as a couple or as individuals since she in question was 4. different people at once became too much and then had to move away from us and back to where she lived before she moved in at Roy’s when I lived with him. 🙈 Eh… yes it was as intricate and complicated as it sounds like🤪

But when it’s mentioned then, I didn’t think that me and Martin would be together as long as now and expecting a little boy together in 14 weeks now until Monday🙈🥰

In any case, I really appreciate the fact that Martin is such a good, warm and, not least, extremely patient guy who saw me for who I am through all the crap I was actually in the middle of, and I couldn’t be more grateful that it is he who will be the father of my first child and my future children for a future with such a warm and outgoing person who is as spontaneous straight forward and sees things in the same strange way as myself in this life who is as human as you can get and in any case not square which a large part of society should have everyone within is at times completely impossible and clear and to imagine.

As you have seen and read here, I have experienced a great deal to be 21 years old, but I have honestly never felt more whole and in every way dry and be me who is completely without a filter, forgetful, surly and almost always manage to turn most negative things into something positive ++++++🙈 I know I can be A LOT but Martin is 100.% the only one who has accepted me for who I am in every way.🥰

I’m really looking forward to becoming parents together with such an incredibly good, nice guy like Martin is to our first little boy Alex who is completely sick that there are only 14 weeks left until the due date and anything can happen at any time from now until then.🥰💙

Lagt ut den

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s