Jeg er alt for lite inspirerende om dagen.

I`m too uninspiring at the moment.

Les under 🇧🇻 for Norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

🇧🇻

Jeg føler meg så uinspirerende nå om dagen for alt jeg gjør er det samme nesten hver eneste dag.

Sover, rydder, lager mat, går tur med hunden, er på jobb og sover igjen…

Jeg har også lite inspirasjon rundt meg til og komme på noe og skrive om her inne siden det ikke er noe som gir meg ny energi og glede utenom det vanlige hverdags kjøret og at vi gleder oss veldig til at Alex blir født i Januar, men det også er for meg en alt for lang tid med bare venting på og møte han selv om det bare er 12 uker igjenn til termin så gleder jeg meg sånn til og møte han så jeg syns ikke tiden går fort nokk.

Så tror jeg at ting har hvert lettere og at jeg kunne hatt litt flere ting og kunne gjort i hverdagen som alle andre om jeg hadde hatt bil og førerkort så jeg kunne dratt ut og gjort ting istedenfor og sitte hjemme og bestille ting hjem på døra.

Alt jeg kommer meg ut på alene og sammen med Martin uten at vi er nødt til og spørre andre som egentlig har sine ting og gjøre eller i det minste få følelsen ovenfor oss selv at vi kan klare ting uten hjelp av andre er stort sett bare jobb og butikken.

Vi har ikke muligheten til og dra på butikker for og kjøpe ting til ungen vår siden vi bare har matbutikker her vi bor og det går alt for sjeldent buss dit vi ønsker og dra og som er mest pris vennlig.

Jeg har ikke så mange jeg kjenner i nærheten som har tid i sin hverdag til og ta en kaffe eller bare komme over på en lunsj for akuratt det med og finne venner i voksen alder er noe jeg føler er helt jevlig for alle har sitt og når jeg da er møkk lei av og sitte hjemme hver dag etter jobb og glane i veggen så vill jeg ikke bli sett på som den masete dama som har alt for mye fritid heller om det er forståelig hva jeg mener med det.Jeg har ikke så mange jeg kjenner i nærheten som har tid i sin hverdag til og ta en kaffe eller bare komme over på en lunsj for akuratt det med og finne venner i voksen alder er noe jeg føler er helt jevlig for alle har sitt og når jeg da er møkk lei av og sitte hjemme hver dag etter jobb og glane i veggen så vill jeg ikke bli sett på som den masete dama som har alt for mye fritid heller om det er forståelig hva jeg mener med det.

For meg og for Martin og tror jeg så hadde hverdagen hvert mye lysere og mer givende om vi hadde hatt muligheten som alle andre rundt oss og komme oss ut på ting på egenhånd uten og måtte planlegge etter når andre har tid i sin hverdag til og kjøre oss eller bli med oss på alt vi kunne gjort.

Jeg får rett og slett en stor klump i magen av og tenke på alle de gangene jeg har hatt lyst til og få gjort noe eller blitt med på noe litt spontant men innser at det ikke er mulig og komme meg til og fra og ingen har tid i sin hverdag til og kjøre.

Dere som har bil og muligheten til og dra til alt selv hva hadde dere gjort om dere ikke hadde muligheten til og ta buss for det hadde tatt deg 30 minutter og komme deg til bussen som går maks 3 eller 4 ganger om dagen og du må da ha fri fra jobb for og ha noen sjans til og få gjort unna noen ting om du skal ha muligheten til og rekke en buss hjem igjen før en 30 minutters gå tur hjem igjen venter etter masse tids stress om og være sikker på at du rekker den siste bussen hjem?

Poenget mitt med denne klagingen her er egentlig at jeg vill e hatt flere givende ting og vert litt fullere av nye opplevelser og positiv energi om vi kunne hatt muligheten til og møte helgene med og gjøre akuratt det vi har lyst til og ikke ende opp med at jeg bare er hjemme med hunden og gjør de samme tingene som ellers i uka, mens martin kan komme seg ut og treffe folk for an har muligheten til og dra til sine folk, mens jeg ikke har så mange eller noen og dra til på den samme måten og det er ingen rundt oss som kan ha hund hos seg eller som ikke har hund selv som ikke kan møte vår hund av ulike grunner.

Så som dere sikkert skjønner så er jeg veldig lite aktiv både her og på Instagram om dagen fordi jeg ikke har noe nytt og snakke om da det eneste jeg opplever for tiden så og si hver eneste dag og helg er leiligheten vår og veggene nede på den jobben jeg ikke trives i, men er den eneste jeg har siden jeg ikke kommer meg til noen annen jobb uten førerkort.

så før jeg har noe annet i hverdagen og vise her og på Instagram så kommer jeg til og være ganske stille for hvem vill se noen gjøre de samme tingene hver eneste dag?

Jeg har bare ingenting nytt som gir meg noe det er faktisk bare soving, jobb, lage mat, lufte hund, rydde leilighet og det samme om igjen hver eneste dag.

Hvist man ser bort fra det at jeg er gravid nå så er savne etter og komme seg til en idrett som bare er min greie i vår hverdag kjempe stor om dagen.

Jeg er selvfølgelig kjempe glad for at vi snart får treffe sønnen vår, men tanken på at det fortsatt er 12 uker til er ganske lang når det ikke er noe annet som kan ji meg noe ellers i hverdagen for tiden.

Men utenom den tiden vi er inne i nå med at jeg begynner og merme meg høy gravid så er det og han en idrett eller noe og gå til et stort savn og kunne gitt meg mer glede i hverdagen sånn ellers. Men til og med det må man ha førerkort for og komme seg til hær vi bor nå.

Det er bare så utrolig mange puslespill brikker som kunne falt på plass og gjort både min og vår verdag som familie mye bedre om vi bare hadde hatt muligheten til og ha førerkorte nå.

🇬🇧

I feel so uninspiring these days because everything I do is the same almost every single day.

sleeps, cleans, cooks, walks the dog, goes to work and sleeps again…

I also have little inspiration around me to come up with something and write about in here since there is nothing that gives me new energy and joy apart from the usual everyday driving and that we are very much looking forward to Alex being born in January, but that also, for me, just waiting for and meeting him is a far too long time, even if there are only 12 weeks left until the term, I’m so looking forward to meeting him so I don’t think the time goes by fast enough.

Then I think that things have become easier and that I could have a little more things and could do in everyday life like everyone else if I had a car and a driver’s license so I could go out and do things instead of sitting at home and ordering things at home.

Everything I manage alone and together with Martin without us having to ask others who actually have their own things to do or at least get the feeling towards ourselves that we can manage things without the help of others is mostly just work and the store.

We don’t have the opportunity to go to shops to buy things for our kid since we only have grocery stores where we live and there is an all too rare bus where we want to go and which is most price friendly.

I don’t have many people I know close by who have time in their everyday life to have a coffee or just come over for lunch, because precisely joining and finding friends in adulthood is something I feel is absolutely wonderful, because everyone has their own thing and when I’m so tired of sitting at home every day after work and staring at the wall, so I don’t want to be seen as the fussy lady who has way too much free time either, if you understand what I mean by that.

For me and for Martin, and I think everyday life would have been much brighter and more rewarding if we had had the opportunity like everyone else around us and to get out of things on our own without having to plan for when others have time in their everyday life to drive us or join us in anything we could do.

I simply get a big lump in my stomach from thinking about all the times I’ve wanted to do something or join something a little spontaneously but realize that it’s not possible to get to and from and nobody has time in his everyday life to and drive.

Those of you who have a car and the opportunity to go to everything yourself, what would you do if you didn’t have the opportunity to take a bus because it would have taken you 30 minutes to get to the bus, which runs a maximum of 3 or 4 times a day and you have to have time off from work and have some chance to get some things done if you have the opportunity to catch a bus back home before a 30 minute walk back home awaits after a lot of time stress about and be sure you can make it last bus home?

My point with this complaint here is really that I would have had more rewarding things and been a little fuller of new experiences and positive energy if we could have had the opportunity to meet the weekends with and do exactly what we want and not end up with I’m just at home with the dog and doing the same things as the rest of the week, while Martin can get out and meet people because he has the opportunity to go to his people, while I don’t have as many or any and go to the same the way and there is no one around us who can have a dog with them or who does not have a dog himself who cannot meet our dog for various reasons.

So, as you can probably understand, I am very little active both here and on Instagram during the day because I have nothing new to talk about, as the only thing I experience at the moment practically every single day and weekend is our apartment and the walls down on it the job I don’t enjoy, but is the only one I have since I can’t get any other job without a driver’s license.

so before I have something else in my everyday life to show here and on Instagram, I will be quite quiet because who wants to see someone doing the same things every single day?

I just don’t have anything new that gives me something, it’s actually just sleeping, working, cooking, walking the dog, cleaning the apartment and the same thing over and over again every single day.

If you ignore the fact that I’m pregnant now, missing and getting back to a sport that’s just my thing in our everyday life is huge during the day.

I am of course very happy that we will soon meet our son, but the thought that there are still 12 weeks to go is quite a long time when there is nothing else that can do anything else in my everyday life at the moment.

But apart from the time we’re in now when I’m starting to feel very pregnant, having a sport or something is a big miss and could have given me more joy in everyday life like that otherwise. but even that and being able to go to and from a sport on your own in this village you have to have a driver’s license to do it yourself.

There are just so many puzzle pieces that could have fallen into place and made both mine and our everyday life as a family much better if only we had the opportunity to have a driver’s license now.

Lagt ut den

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s