Endelig fått vite kjønn på babyen🥰

Finally found out the gender of the baby🥰

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

🇧🇻 Klør seg litt på haka på dette bildet ser det ut som🙈😁 🇬🇧 Scratch your chin a bit in this picture it looks like🙈😁

🇧🇻

I dag var vi på ultralyd kontroll i Oslo og fikk vite hva kjønnet blir😍🤰💙
Tenk at Martin faktisk var en av de første til og si at han tror det blir en gutt🥰Og det blir faktisk en liten gutt vi får og💙🥰🤰
Vi gleder oss masse til tiden vi skal få framover sammen og til den lille kommer🥰 syns tiden går kjempe fort frem mot jul og nyttår nå om dagen og kan gjerne gå fortere for min del da vi gleder oss kjempe masse til og møte den lille gutten vår🥰💙

🇬🇧

Today we had an ultrasound check in Oslo and found out what the gender will be😍🤰💙 Think that Martin was actually one of the first to say that he thinks it’s going to be a boy 🥰And it will actually be a little boy we’re having and 💙🥰 🤰 We are very much looking forward to the time we will have in the future together and to the little one’s arrival 🥰 time seems to be moving very fast towards Christmas and New Year these days and I can happily go faster for my part as we are very much looking forward to meeting the little one our boy 🥰💙

🇧🇻 Fikk fanga et lite gjesp på bildet og🥰 🇬🇧 Caught a little yawn in the picture to🥰

3 måneder sammen og plutselig er jeg gravid.

3 months together and suddenly I’m pregnant.

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

Jeg har vert sammen med Martin i 3 måneder når jeg fant ut at jeg var gravid og det jeg tenkte først var at jeg ikke trodde det var mulig og at det ikke var en positiv test jeg forventet. jeg tror kanskje Martin fikk et like stort sjokk som meg når jeg vekte han den morgenen med en positiv graviditets test.

Vi har snakket mye frem og til bake og har egentlig vært enige hele veien om det skjer så skjer det i og med at jeg ikke tåler prevensjon og reagerer på glidemiddelet som er på en kondom så er det alltid en risiko for og bli foreldre når man bare kjører på uten noe beskyttelse og vi er jo sammen om dette hele veien.

Jeg tenker vært fall sånn at vi lever bare en gang så det er ikke vits i og ofre et menneske liv (ta abort) for min del så tenker jeg at om man velger det og kanskje man ikke vill få en ny sjanse til og få bringe frem et liv til jorda på nytt så er jeg en av de som ikke ville klart den sorgen det måtte være og vite da at jeg valgte og ta bort det ene livet jeg kunne skape frem og ta vare på.

Jeg har vært klar på det i mange år at om jeg blir gravid så vill jeg av hele mitt hjerte prioritere at barnet eller barna skal ha et fint og bra liv og en god barndom og se tilbake på for jeg har selv opplevd som mange ganger sakt hær en barndom preget av mye dritt hjemme og i skole miljø, så er det en ting jeg vill sørge for at ungen eller ungene mine vill kunne huske tilbake på så er det en fin og trygg barndom der de eller den får lov til og være barn, prøve og feile. og får vokse opp på en fin måte som jeg selv ikke hadde hjemme fra.

Men når det er sakt da så har jeg jo mine tanker som sikkert mange andre førstegangs mammaer har om man kommer til og bli en god mor?, men jeg tenker også en del på kommer det til og være noen som kan ta fra meg ungen for at folk mener noe eller kommer til og mene om meg som i grunn er en mening de har bygd seg opp basert på ting de tror om meg og ikke ting som faktisk stemmer? vill barnevernet holde det de sa i fjor om at de er på min side og vill støtte meg gjennom de sakene som eventuelt vill komme inn av bekymrings meldinger fra folk som ikke gidder og spørre oss om hva vi faktisk tenker eller vill velge og gjøre i henhold til de tingene de reagerer på for at de antar noe uten og vite hva som egentlig er riktig? Det er generelt mange spørsmål og tanker som surrer rundt i hodet om dagene.

Men heldig vis så har vi en fantastisk jord mor og en god familie base hær i vår kommune som vi kan snakke med alt om og ved og være åpne og ærlige med dem om alle tankene, spørsmålene og meningene vi har så får vi gode råd, god støtte gjennom alt som måtte dukke opp og god veiledning. Jeg er takknemlig for at vi har disse folkene bak oss for det er ikke en enkel oppgave og bli forelder i dag med alle som hele tiden tror de kan snakke og mene ting for deg og det faktum at man egentlig ikke på en måte får lov til og lære og være en forelder før noen skal mene at du kanskje gjør noe feil.

Er det noe jeg tenker så er det at ingen er ferdig utlærte foreldre den dagen ungen kommer til verden om man må kunne lære barnet sitt og kjenne som nybakte foreldre eller om man har barn fra før av og så er ingen barn like så man må uansett kunne få muligheten til og lære barnet sitt og kjenne før folk begynner og tro de vet best.

🇬🇧

I’ve been with Martin for 3 months when I found out I was pregnant and my first thought was that I didn’t think it was possible and that I wasn’t expecting a positive test. I think maybe Martin got as big a shock as I did when I weighed him that morning with a positive pregnancy test.

We have talked a lot back and forth and have basically agreed the whole way if it happens, it happens because I cannot tolerate contraception and react to the lubricant that is on a condom, so there is always a risk of becoming parents when you just driving on without any protection and we are together on this all the way.

I think it has been the case that we only live once, so there is no point in sacrificing a human life (having an abortion), for my part, I think that if you choose it and maybe you don’t want to get another chance and get to bring bring a life to earth again, then I am one of those who would not be able to cope with the sorrow it might be and then know that I chose and take away the one life I could create and take care of.

I have been aware for many years that if I become pregnant, I want with all my heart to prioritize that the child or children should have a nice and good life and a good childhood and look back on it because I myself have experienced that many times I had a childhood characterized by a lot of crap at home and in the school environment, then there is one thing I want to make sure that my child or children will be able to look back on, that is a nice and safe childhood where they are allowed to be children , try and fail. and get to grow up in a nice way that I myself didn’t have at home.

But when it’s all said and done, I have my thoughts, which I’m sure many other first-time mums have, about whether you’re going to be a good mother?, but I also think a lot about whether there’s going to be someone who can take the child away from me for that people think something or come to think about me which is basically an opinion they have built up based on things they believe about me and not things that are actually true? Will child welfare keep what they said last year that they are on my side and will support me through the cases that may come in from messages of concern from people who don’t bother and ask us what we actually think or want to choose and do according to to the things they react to so that they assume something without knowing what is really right? There are generally many questions and thoughts that buzz around in your head during the day.

But luckily we have a wonderful mother earth and a good family base army in our municipality that we can talk to about anything and everything and be open and honest with them about all the thoughts, questions and opinions we have, so we get good advice, good support through everything that might come up and good guidance. I’m thankful that we have these people behind us because it’s not an easy task and being a parent today with everyone constantly thinking they can talk and mean things to you and the fact that you’re not really allowed to in a way and learn and be a parent before anyone thinks you might be doing something wrong.

If there’s one thing I think, it’s that no one is a fully trained parent the day the child comes into the world, whether you have to be able to teach your child and know them as a new parent or if you have children from before and then no two children are the same so you have to anyway could get the opportunity to teach their child and know before people start and think they know best.

Vurdering: 1 av 5.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dele Graviditeten på Bloggen og Instagram.

Share the Pregnancy on the Blog and Instagram.

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English

🇧🇻

Jeg har denne gangen også lyst til og dele graviditeten på Instagram og bloggen, men velger og gjøre det litt seinere enn sist for og få delt nyheten til familie og venner før jeg ønsker og dele noe på sosiale medier denne gangen.

Hoved grunnen til at jeg ønsker og gjøre det sånn her denne gangen er at jeg ikke vet hvor mange år jeg har de aller eldste i familien og ønsker derfor og si det direkte til dem og se reaksjonen dems face to face isteden for at de som sist skal få vite det fra de andre i familien som har sett at jeg har delt det i sosiale medier først…

Vi hadde egentlig tenkt til og dra opp til Trondheim for og dele nyheten med besta og onkel, bestemor og bestefar, men fant ut at vi prioriterer og kjøpe inn tingene vi trenger og ha de 2 ferie ukene til og være oss 2 og samle energi og glede rundt den tiden vi har i vente i januar og kanskje vi velger uten at vi vet det helt for sikkert enda og ta de ferie ukene vi har til gode fra i sommer nærmere jul for og ordne alt klart til barnerommet og skape en nydelig jul sammen som et par.

🇬🇧

Share the Pregnancy on the Blog and Instagram.

This time I also want to share the pregnancy on Instagram and the blog, but choose to do it a little later than last time in order to share the news with family and friends before I want to share something on social media this time.

The main reason why I want to do it this way this time is that I don’t know how old I am the oldest in the family and therefore want to tell them directly and see their reaction face to face instead of those who last will find out from the others in the family who have seen that I have shared it on social media first…

We had actually thought about going up to Trondheim to share the news with grandma and uncle, grandma and grandpa, but found out that we prioritize and buy the things we need and have the 2 more weeks of vacation and be the two of us and gather energy and joy about the time we have in store in January and maybe we will choose without knowing it for sure yet and take the holiday weeks we have from this summer closer to Christmas to get everything ready for the children’s room and create a lovely Christmas together as a couple.

Behandlingen på DPS så langt.

The treatment at DPS so far.

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

Jeg har kommet et stykke i behandlingen på DPS nå og så langt så går det fint, men jeg håper jeg kan fortsette og kunne dra dit fysisk og at de ikke sier at jeg ikke kan få dekket taxi dit, men er nødt til og ta behandlingen over nettet istedenfor, nå så langt så har det ikke vært noen problem med taxi dit, men de mener at jeg i utgangspunktet ikke får taxi via pasient reiser dit med mindre jeg hadde vært en psykose pasient og at de er usikre på om problemene mine med ryggen og at jeg mister uten at noen finner grunnen til det kraften til og kunne stå og gå er grunnlag nokk til at jeg får taxi dit… så vi får se om jeg kan fortsette og ha behandlingen på DPSN i Hadeland eller om jeg må sitte hjemme foran pc-en og ikke klare og fokusere på selve behandlingen.

🇬🇧

I’ve progressed a bit in the treatment at DPS now and so far it’s going well, but I hope I can continue and be able to go there physically and that they don’t say I can’t get a taxi there covered, but have to take the treatment over the internet instead, so far there has been no problem with a taxi there, but they believe that I basically cannot get a taxi via patient travel there unless I had been a psychotic patient and that they are uncertain about my problems with my back and that I’m losing without anyone finding the reason for it, the strength to stand and walk is reason enough for me to get a taxi there… so we’ll see if I can continue and have the treatment at DPSN in Hadeland or if I have to sitting at home in front of the PC and not being able to focus on the treatment itself.

Vurdering: 1 av 5.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Planer og tanker framover.

Plans and thoughts going forward

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

Som vanlig så er jeg en person som liker og tenke over ting som skjer framover og ja som oftest litt lengere framm enn andre kanskje tenker er normalt?🙈

Jeg skal få hjelp nå fra juni av til og få betalt ned alt av utestående regninger og komme ovenpå med økonomien 🙂

Så er de 2 største planene framover og ta førerkorte på bil 👍🚘 og spare opp til og få kjøpt meg et hus i søndre land 🙂

Jeg ønsker egentlig å bo i gjøvik, men i og med at jobb, lege og psykisk helse er så oppe og går som det er pr i dag hær i kommunen så ønsker jeg å kjøpe hus hær🙂 d er jo og selvfølgelig mye billigere hær enn på gjøvik og så er også en av grunnene til at jeg ønsker og bo hær enda 🙂👍

Jeg har lagt merke til at ikke så mange liker og tenke så mange år framover som desse planene vil ta for min del, men for min del er det en viktig del av og kunne se framover og ha akuratt disse målene🙂

🇬🇧

As usual, I am a person who likes to think about things that happen in the future and yes, usually a little further ahead than others might think is normal?🙈

I will get help now from June and pay off all outstanding bills and get on top of my finances 🙂

So the 2 biggest plans going forward are getting a driver’s license for a car 👍🚘 and saving up to buy me a house in the south of the country 🙂

I really want to live in Gjøvik, but since a job, regular doctor and follow-up in mental health have become so good for me here in the municipality I live in now, I also want to buy a house here🙂It is of course much cheaper here than in Gjøvik when it comes to house prices, so that is also part of the reason why I think I will come and buy a house in the municipality I live in now🙂👍

I have noticed that not many people like and think as many years ahead as these plans will take for me, but for me it is an important part of being able to look ahead and have exactly these goals to go for🙂 It’s the small joys of being able to work towards the future goals and dreams you can have in life that often make the heavier days and periods better for me🙂🙈

Kommet hjem etter Trondheim.

Came home after Trondheim.

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

Kroppen føles som om noen løfter opp en alt for mett sovende katt i dag. tung og sliten i hele skrotten etter reisen oppover til Trondheim og tog turen nedover der vi satt rett ovenfor noen som tok hele ben plassen under boret fra Trondheim til Lillehammer.

Mekka sammen en liten video fra hele turen oppover til Trondheim 🙂

Jeg fikk vist martin rundt på de aller fleste plassene jeg har vært oftest og han ble med for og møte den gamle karate klubben jeg trente sammen med😍 jeg kunne ikke filme dær og noen andre plasser av hensyn til folk men fikk filmet en go del av turen🙂

Vi kom hjem i går kveld og la oss kl 22:00 og fikk sjåkk når vi våkna kl 17:00 i dag😱 altså kroppen er sliten når du klarer og såve i 19. Timer nermest sammenhengende.

Gleder meg til og kobble helt av på camping i helga sammen med Martin sin onkel🙂

🇬🇧

The body feels as if someone is lifting up an overly full sleeping cat today. heavy and tired in the whole body after the journey we had to Trondheim and especially after the train journey home where the other two in the same place as us with 4 seats used all the space we really needed all the way from Trondheim and until we had to get off the train at Lillehammer. so we had to sit quite tight with our legs for almost 5 hours and we noticed that when we got off the train, because the seats weren’t exactly that comfortable, at least not with bad leg room, so our legs and backs were really tired and sore

I got to take Martin to most of the places I’ve been when I lived there myself and he came along to meet the old karate club I trained with😍 I couldn’t film there and some other places without permission from each individual so chose and show consideration for it, but I filmed a good part of the trip we had and have made a video of it. the video is a little further up in this blog post so you can watch it if you want🙂

We came home last night and went to bed when it was 22:00 p.m and got shaky when we woke up at 17:00 p.m. today😱 so the body is tired when you manage to sleep for 19 hours almost consecutively.

I can’t wait to completely relax at the campsite this weekend together with Martin’s uncle 🙂

Folk kommer og folk går.

People come and people go.

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

🇧🇻

Jeg har opplevd en god del i livet som mange av dere som har fulgt meg en stund har fått med dere, men er det noe jeg skal plukke ut som jeg føler er en blanding av tilfeldigheter av dine egene valg så er det at folk kommer inn i livet ditt og går ut igjenn selv om det selvfølgelig er noen som kommer fir og bli med deg resten av livet ut og🙂

Du kan jo ta et eksempel i at når et barn vokser opp og blir kjent med alle barna i barnehagen så er det sett fra mine øyne mer mang fold og inkludering blant barna selv for alle klarer og være med alle på en eller annen måte🙂

Så har du oss «voksne» da🤪 for når iløpet av oppveksten over natten i en eller annen års skifte blir vi egentlig så jævla selv opptatte og dømmende?

Jeg er en av de type menneskene som vill jelpe alle rundt meg og vill sørge for at alle jeg ser på en dag i min hverdag har det bra samtidig som jeg er den som jerne stopper opp på min vei i livet og hjelper andre iblant🙂

Hvilken person er du?

Prøv og tenk etter nestegang du går forbi en del mennesker hva du vanligvis som den personen du er legger merke til først ve den du går rett forbi i utgangspunktet 🙂

er du en av de menneskene som dømmer ve første blikk eller litt mer den som stopper og sier hei uten og vite hvem de egentli er?

Mitt intrykk er værtfall at folk blir mer og mer selv opptatte om dagen.

Folk kommer og går hele tiden ut og inn av venne kretser og familier hele tiden, men er vi mennesker egentlig flinke nokk til og ta vare på de vi har rundt oss i nute?🙂

🇬🇧

I’ve experienced a good deal in life that many of you who have followed me for a while have got with you, but if there’s something I’m going to pick out that I feel is a mixture of coincidences of your own choices, it’s that people come in in your life and go out again, although of course there are some who will come and stay with you for the rest of your life and 🙂

You can take an example in that when a child grows up and gets to know all the children in the nursery school, from my point of view there is more flexibility and inclusion among the children themselves because everyone manages to be with everyone in one way or another 🙂

So you have us «adults» then🤪 because when during the course of growing up overnight in one or two years’ shift do we actually become so damn self-absorbed and judgmental?

I’m one of those types of people who want to yell at everyone around me and want to make sure that everyone I see on a day in my everyday life is fine at the same time that I’m the one who ironically stops on my way in life and sometimes helps others 🙂

What kind of person are you?

Try and think about the next time you pass a number of people, what you usually notice as the person you are first and the one you pass right by in the first place 🙂

are you one of those people who judge at first sight or a little more the one who stops and says hello without knowing who they actually are?

My impression is that people are getting more and more busy during the day.

People come and go in and out of circles of friends and families all the time, but are we humans really good enough to take care of those around us at the moment?🙂

Beste påska på lenge🐣

Best Easter in a long time 🐣

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

🇧🇻

Tengte og dele noen bilder med dere så langt inn i påska og fy fadern å gla æ e for de avgjørelsa æ har tatt for mitt eget liv nå for kjenner for første gang på gudane veit korr le ge at livet smiler litt igjenn.

Er foresten ikke så le ge til jeg kan begynne med kjøretimer og bare d og flytte sentralt i gjenn har gjort det mye enklere i hverdagen og førerkortet kan komme på plass mye fortere 🥰

Jeg har også endelig fått kommet gjennom nål øyet for og få behandling på dps så det årner sæ med psyken og som i grynn er på tide og skulle vært jort no me for lengst, men i og med at helse norge fortsatt har mye og da erre jækla mye å jobbe med når det kommer til og se folk utaforr et A 4 ark så erre digg og endelig ha kommet gjennom🙂🤟

Håper at dere leserne og alle dere som gidder og henge med via mine some har det bra og ❤️ og husk at dere er ikke alene om og ha det tøft og livet er ikke for pingler så dere klarer akuratt det dere vill når dere kommer dere hjennom livets beg og dal bane💪🙂

🇬🇧

Connected and sharing some pictures with you so far into Easter and damn the father to be happy for the decisions I have made for my own life now because I know for the first time that the gods know how to make life smile a little again.

Is the forest not too slow until I can start driving lessons and only then and moving centrally has made everyday life much easier and the driver’s license can come in place much faster 🥰

I have also finally managed to get through the needle in the eye and get treatment at the DPS, so things are going well with the psyche and it’s about time and should have been a long time ago, but with the fact that Norwegian health still has a lot and then err damn a lot to work with when it comes to seeing people reading an A4 sheet so proud of you for finally getting through 🙂🤟

Hope that you readers and all of you who bother to hang out via my social media are doing well and ❤️ and remember that you are not alone in having a tough time and life is not for the faint of heart so you can do exactly what you want when you get there life’s ups and downs 💪🙂

førerkort.

driver license.

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

jeg skal begynne på trafikalt grunnkurs på mandag og har fått lov til og overnatte på hybelen til lastebil skolen innen samme trafikk skole, men i og med at vi skal flytte så håper vi også på den leiligheten i Gjøvik på grunn av akkurat dette kurset og for da er jeg hjemme på dag tid og ikke på en kjedelig tom hybel med den dessverre dårlige psyken jeg har nå om dagen og som jeg skal blogge mer om litt senere.

jeg er hvert fall et steg nærmere førerkortet og jeg håper at jeg klarer målet mitt om og ha klart lappen og har egen bil innen jul eller hvert fall til ny året.

🇬🇧

I will start the basic traffic course on Monday and have been allowed to spend the night in the dormitory of the trucking school within the same traffic school, but as we are moving, we are also hoping for that apartment in Gjøvik because of this particular course and for then I’m at home during the day and not in a boring empty dormitory with the unfortunately bad psyche I have these days and which I’ll blog more about a little later.

I am at least one step closer to my driver’s license and I hope that I will achieve my goal of completing the license and having my own car by Christmas or at least by the New Year.

hund og katter midt oppi flytting

dog and cats in the middle of moving

Les under 🇧🇻 for norsk.

Read below 🇬🇧 for English.

🇧🇻

vi har nylig egentlig værtfall nesten fått oss hund og hun heter Pippi. navnet er fra forrige eier og vi sys ikke det er noe og endre fordi vi liker navnet sykt godt da det passer den rampete bikja…..

jeg hadde jo en katt som heter Whiskey før jeg traff Roy og i fjor så fikk vi en katt til og han heter Zorro fra tidligere eier som han også passer veldig fint til…

jeg har hatt mye terapi i Whiskey i de snart 3 årene jeg har hatt henne og det har jeg også i Zorro, men etter at vi fikk tak i pippi så har jeg følt et helt annet bånd enn det jeg har hatt med kattene på godt og vondt egentlig.

kattene var ikke akkurat super venner før vi fikk Pippi i hus, men utrolig nokk på kort tid når begge to er skeptiske til Pippi og søker ly nede i kjelleren sammen på stua og har fått egen katte luke dær nede også så har e blitt perle venner og de har det så bra her med Roy der de er vandt med og bo og har det trykt så jeg og Camilla tar med oss Pippi når vi flytter da vi har best terapi i Pippi og det gir oss en helt ubeskrivelig glede i den nye og utfordrende, men spennende hverdagen vi har i møte.

🇬🇧

We recently almost got a dog and her name is Pippi. the name is from the previous owner and we don’t think there is anything to change because we like the name very much as it suits the mischievous dog…..

I had a cat called Whiskey before I met Roy and last year we got another cat and he is called Zorro from a previous owner who he also fits in very well…

I’ve had a lot of therapy in Whiskey in the almost 3 years I’ve had her and I also have that in Zorro, but after we got hold of Pippi I’ve felt a completely different bond than the one I’ve had with the cats for good and hurt really.

the cats weren’t exactly super friends before we got Pippi in the house, but amazingly enough in a short time when both are skeptical of Pippi and seek shelter down in the basement together in the living room and have got their own cat to hide down there too, they have become great friends and they are doing so well here with Roy where they are used to living and have it printed so me and Camilla are taking Pippi with us when we move as we have the best therapy in Pippi and it gives us an absolutely indescribable joy in the new and challenging, but exciting everyday life we face.